ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแผนปฏิบัติราชการปี 2554 นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปี  2555

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารทั่วไป